Jobs at myhost

เลือกงานที่คุณต้องการและร่วมพัฒนาไปกับเรา                 

Mobirise

Software & Services

เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่พัฒนา Software และสร้างขึ้นตามโปรเจคที่บริษัทกำหนดหรือจากการเสนอโปรเจคด้วยตัวเองหรือจากลูกค้า

Mobirise

Marketing

เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่หากลยุทธ์ทางการตลาดและหากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดโดยใช้วิธีต่างๆและพัฒนาระบบการตลาด

Mobirise

Support & Services

เป็นกลุ่มที่ให้บริการลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบำรุงหรือซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่างเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธฺภาพ

Designed with Mobirise - Try here