ระบบห้องละหมาด

เหมาะสมสำหรับโรงเรียนศาสนาอิสลามโดยเฉพาะหรือโรงเรียนอื่นๅที่มีห้องละหมาดและห้างสรรพสินค้าและองค์กรต่างๅ

เหมาะสำหรับโรงเรียนศาสนาอิสลาม
โดยเฉพาะ

ระบบสามารถตรวจสอบการเข้าละหมาดของนักเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียนได้และสามารถบันทึกและให้คะแนนการเข้าละหมาด

Mobirise

เก็บทุกรายละเอียด

ไม่ว่าเวลาเข้า-ออกห้องละหมาด,ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้,คะแนน
ได้อย่างละเอียด

รู้ทุกข้อมูลของการเข้าละหมาด

สามารถเก็บข้อมูลและคะแนนได้

ใช้บัตร RFID ที่ทันสมัย

รวดเร็วและทันสมัย

Smart Card 

ด้วยบัตร RFID ที่เก็บทุกข้อมูลของผู้ใช้งาน,ปลอดภัย,และมีความทนทาน

Mobirise web software - Try it